ZRK/ BTC - binance
Buy: 0.00010143 - 0.00010313
Sell: 0.00011152 - 0.00011549
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh ruỉ ro cắt ở 3%