HoangNgocThanh

KHUYẾN NGHỊ BÁN KHỐNG DẦU ĐẬU

HoangNgocThanh Cập nhật   
CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Sau thời kì lạm phát, giá cả hàng hóa phải về giá trị thực của nó
Khuyến nghị bán khống Dầu Đậu
Sell tại giá: 1483
Chốt lời vùng: 1200 - 1220
Chặn lỗ vùng: 1600K
Giao dịch đang hoạt động:
...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.