TungNguyenHiTrade

Đậu tương hợp đồng kì hạn T3/2022 ngày 23/12/2021

CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
Trên khung H4, trong phiên 22/12, giá có một phiên tăng mạnh, hiện tại giá đang được giữ tại vùng giá trên của kênh giá, và giá vẫn đang trong một cấu trúc tăng, nhà đầu tư có thể chờ nhịp điều chỉnh để giao dịch thuận xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.