CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Lúa mỳ đang hình thành sóng điều chỉnh ABC dạng zigzac, trong đó sóng A và B đã hoàn tất, vì vậy chúng ta có thể short theo con sóng C.
Giá vào lệnh: tại 666 và 661 tương đương mốc Fibo 0.782 và 0.618.
SL: 675.
TP: 600.