CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Mua ở 661 và quên lệnh này đi. Đùa chút thôi nhớ để stop loss 646 nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.