CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Mua ở 661 và quên lệnh này đi. Đùa chút thôi nhớ để stop loss 646 nhé.