TinTucHangHoa

Long team "Lúa mì" tương lai

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Xu hướng dài hạn: Tăng
Xu hướng ngắn hạn: Giảm
Giá đang giảm điều chỉnh về mức hỗ trợ 614. (Fibo 61,8%), và là hỗ trợ trendline.
Kháng cự: 629 - 644 - 663
Hỗ trợ: 614
Khuyến nghị
Long hold: 614 - 610
Stoploss: 604
Target: 629 - 644 - 633

Ý tưởng liên quan