TinTucHangHoa

Long team "Lúa mì" tương lai

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Xu hướng dài hạn: Tăng
Xu hướng ngắn hạn: Giảm
Giá đang giảm điều chỉnh về mức hỗ trợ 614. (Fibo 61,8%), và là hỗ trợ trendline.
Kháng cự: 629 - 644 - 663
Hỗ trợ: 614
Khuyến nghị
Long hold: 614 - 610
Stoploss: 604
Target: 629 - 644 - 633

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.