thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 03/2022 Ngày: 18/11/21

Giá lên
CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
1.Tình hình thị trường:
•Trước báo cáo Doanh số xuất khẩu, ước tính sẽ có từ 250,000 tấn đến 500,000 tấn Lúa mỳ được bán trong tuần tính đến ngày 11/11.
•IHS Markit ước tính diện tích trồng Lúa mỳ niên vụ 2022/23 là 49.37 triệu mẫu Anh, bao gồm 34.39 triệu mẫu Lúa mỳ vụ đông và 13.03 triệu tấn Lúa mỳ vụ xuân.
2. Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 820.x - 821.x
Chốt lời: 835.x - 842.x
Cắt lỗ: 817.x
3. Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 812.x-815.x
Chốt lời: 822.x-827.x
Cắt lỗ: 805.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.