WolfGEGF

Lúa Mỳ 1800

Giá lên
CBOT:ZWK2022   WHEAT FUTURES (MAY 2022)
Phân tích theo siêu chu kỳ tăng giá hàng hóa phase 2
Giá Lúa đã điều chỉnh về ngưỡng fibo 0.382 và gần chạm vùng nhân kênh mở rộng trước đó.
Vùng 970-975 sẽ là vùng giá cực quan trọng để thực hiện điểm mua.
View dài hạn sẽ là target tại fibo 1.618 tức 1751
Phân tích trên chỉ dựa cơ bản theo xu hướng + Fibonacci + kênh xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.