levantribinh

Wheat Dec 10092021_13h21

CBOT:ZWZ2021   WHEAT FUTURES (DEC 2021)
Wheat Dec 10092021_13h21
Supply & Demand
Canh Buy len ở vung dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.