URIFX

ZXY: NZD phản ứng trong channel

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
NZD vượt qua trendline lớn ở D1.
Sau khi đạt tỷ lệ 1:1 tương ứng về Time&Price, giá có phản ứng reaction.
Giá có thể hồi lại 50% Fibo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.