dinhchien

ZXY [dòng NZD] - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
* 50% khi đoán hình từ bên trái.
- Chúc may mắn.