dinhchien

ZXY [dòng NZD] - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
* 50% khi đoán hình từ bên trái.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.