URIFX

NZD cần 1 sự confirmation để bull dài

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
NZD cần 1 sự điều chỉnh trong cấu trúc sóng ở timeframe W1.
Ít nhất cơ hội có sóng 4 để hoàn thành ABC pattern hoặc 1 impulse mới mạnh mẻ đi lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.