URIFX

NZD cần 1 sự confirmation để bull dài

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
NZD cần 1 sự điều chỉnh trong cấu trúc sóng ở timeframe W1.
Ít nhất cơ hội có sóng 4 để hoàn thành ABC pattern hoặc 1 impulse mới mạnh mẻ đi lên.