URIFX

ZXY: Có thể pullback rồi rơi tiếp

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
Giá tăng là phần hồi về của trend giảm. Cẩn thận khi buy