URIFX

ZXY => Take risk để kiếm wave bự

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
Đang chờ phản hồi tốt bởi dấu hiệu impulse của wave trước.