URIFX

ZXY => Take risk để kiếm wave bự

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
Đang chờ phản hồi tốt bởi dấu hiệu impulse của wave trước.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.