Mô hình Bullish

Ý tưởng Giao dịch 115
Scripts 178

Dự đoán và phân tích

Mô hình Bullish

Có hàng chục mô hình phổ biến trong thị trường giá lên. Dưới đây là những mô hình kinh điển nhất:
  • Mô hình Cờ giá lên
  • Mô hình Cờ đuôi nheo giá lên
  • Mô hình Đầu & Vai nghịch đảo
  • Mô hình Tam giác hướng lên
Các thiết lập dựa trên tỉ lệ Fibonacci ở dưới đây cũng rất phổ biến:
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
7
1
2
...
7