Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.11-2.81%-0.031.151.09Bán
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.01-0.99%-0.011.020.98Bán
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.99-1.32%-0.011.000.97Bán
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.05-1.35%-0.011.071.03Bán
AU Flag
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
3.2520290421.001.38-2.26%-0.031.411.35Bán
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.52-2.08%-0.031.561.50Bán
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.01-1.54%-0.032.041.98Sức bán mạnh
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.56-1.09%-0.01-0.51-0.59Sức bán mạnh
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.60-3.72%-0.02-0.55-0.62Sức bán mạnh
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.57-3.00%-0.02-0.52-0.58Sức bán mạnh
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.33-5.70%-0.02-0.30-0.40Sức bán mạnh
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.16-12.20%-0.020.180.14Sức bán mạnh
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.52-6.13%-0.030.560.47Sức bán mạnh
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.77-5.56%-0.050.820.72Bán
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.14-4.49%-0.051.201.11Bán
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.670.00%0.001.671.67Bán
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.680.60%0.011.681.67Bán
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.681.82%0.031.681.65Bán
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.481.23%0.021.491.46Bán
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.451.33%0.021.461.44Bán
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.430.92%0.011.441.41Bán
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.530.46%0.011.541.51Bán
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.770.45%0.011.791.77Bán
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.530.13%0.002.532.46Bán
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.911.89%0.052.912.80Sức mua mạnh
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.98-0.12%-0.002.982.93Mua
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.13-0.11%-0.003.173.01Mua
CN Flag
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520281122.003.28-0.27%-0.013.293.24Bán
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.55-0.01%-0.003.563.50Bán
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.64-0.08%-0.003.643.58Bán
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.86-1.71%-0.073.863.77Bán
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.68-1.68%-0.01-0.66-0.72Sức bán mạnh
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.600.21%0.00-0.60-0.67Bán
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.60-1.33%-0.01-0.51-0.64Bán
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.22-7.19%-0.01-0.21-0.24Bán
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.07-30.35%-0.030.110.05Bán
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.57-2.82%-0.02-0.51-0.62Bán
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.62-3.46%-0.02-0.57-0.65Sức bán mạnh
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.59-3.25%-0.02-0.55-0.60Bán
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.43-3.11%-0.01-0.39-0.45Sức bán mạnh
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.000.09-15.75%-0.020.110.08Sức bán mạnh
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.46-6.08%-0.030.500.45Sức bán mạnh
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.61-5.62%-0.040.670.60Sức bán mạnh
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.71-5.25%-0.040.760.70Bán
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.05-4.30%-0.051.111.02Bán
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.23-3.78%-0.051.311.20Bán
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.61-2.58%-0.02-0.57-0.65Sức bán mạnh
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.70-2.99%-0.02-0.68-0.71Sức bán mạnh
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.70-2.35%-0.02-0.66-0.71Sức bán mạnh
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.60-1.52%-0.01-0.58-0.62Bán
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.00-0.26-6.17%-0.01-0.24-0.27Sức bán mạnh
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.05-92.92%-0.02-0.02-0.06Sức bán mạnh
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.12-18.78%-0.030.160.11Sức bán mạnh
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.25-11.92%-0.030.280.23Sức bán mạnh
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.32-9.46%-0.030.360.31Sức bán mạnh
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.12-1.60%-0.032.161.47Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.54-0.09%-0.001.551.49Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.002.710.31%0.012.712.67Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.003.020.83%0.023.022.96Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.003.270.34%0.013.273.21Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.003.52-0.27%-0.013.533.48Bán
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020200622.001.85-0.10%-0.001.861.58Mua
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.67-2.72%-0.051.711.56Bán
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.48-2.51%-0.041.521.38Bán
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.56-3.03%-0.051.611.46Bán
HK Flag
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.41-0.73%-0.011.541.31Bán
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.331.81%0.116.336.07Bán
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.31-0.77%-0.056.466.18Sức bán mạnh
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.74-0.31%-0.026.776.69Sức bán mạnh
IN Flag
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.8820260906.007.05-1.01%-0.077.126.91Bán
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.34-0.33%-0.027.377.15Bán
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.33-0.01%-0.007.357.13Bán
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.45-0.13%-0.016.466.31Bán
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.007.150.00%0.007.157.04Bán
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.19-0.34%-0.027.217.14Bán
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.690.18%0.017.697.60Bán
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.130.00%0.008.138.01Bán
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.17-0.31%-0.038.198.12Bán
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.46-0.32%-0.038.468.37Bán
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.70-0.32%-0.038.708.60Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.500.50%0.00-0.49-0.57Sức bán mạnh
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.53-2.26%-0.01-0.51-0.57Sức bán mạnh
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.41-2.29%-0.01-0.40-0.43Sức bán mạnh
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.32-2.63%-0.01-0.31-0.35Sức bán mạnh
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.30-5.36%-0.020.310.27Sức bán mạnh
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.65-3.67%-0.020.680.63Sức bán mạnh
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.000.06-37.40%-0.0424.66-0.14Bán
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.40-5.70%-0.020.450.31Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.001.03-3.85%-0.041.090.97Bán
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.001.59-2.63%-0.041.651.55Bán
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.002.32-1.20%-0.032.402.26Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.79-1.29%-0.042.862.74Bán
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.95-1.16%-0.033.022.92Bán
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.25-0.88%-0.033.313.21Bán
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.003.31-1.19%-0.043.403.29Sức bán mạnh
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200601.00-0.171.91%0.00-0.17-0.19Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210601.00-0.20-1.23%-0.00-0.19-0.21Sức bán mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220320.00-0.21-0.14%-0.00-0.21-0.23Sức bán mạnh
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240320.00-0.23-1.64%-0.00-0.22-0.24Sức bán mạnh
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20290320.00-0.13-12.08%-0.01-0.11-0.14Sức bán mạnh
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340320.000.08-15.05%-0.010.090.06Sức bán mạnh
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.25-4.84%-0.010.270.24Sức bán mạnh
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020490320.000.381.37%0.010.400.36Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.422.41%0.010.440.40Bán
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.49-0.59%-0.011.501.45Bán
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.50-2.01%-0.031.531.46Sức bán mạnh
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020220910.001.52-0.52%-0.011.531.48Bán
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.52-1.45%-0.021.541.48Sức bán mạnh
KR Flag
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.3820281210.001.61-1.37%-0.021.641.57Sức bán mạnh
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.66-1.64%-0.031.691.62Sức bán mạnh
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.67-1.20%-0.021.691.63Sức bán mạnh
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.360.03%0.003.383.34Bán
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.48-0.26%-0.013.483.46Sức bán mạnh
MY Flag
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.003.73-0.26%-0.013.753.71Bán
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.02-0.49%-0.024.044.00Sức bán mạnh
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.190.12%0.014.194.17Sức bán mạnh
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.480.00%0.004.484.46Sức bán mạnh
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.570.56%0.00-0.53-0.64Mua
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.62-2.63%-0.02-0.57-0.65Sức bán mạnh
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.67-2.80%-0.02-0.62-0.69Sức bán mạnh
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.57-2.04%-0.01-0.54-0.59Bán
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.08-23.14%-0.01-0.06-0.10Sức bán mạnh
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.07-21.54%-0.020.090.05Sức bán mạnh
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.18-13.31%-0.030.210.16Sức bán mạnh
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.36-8.75%-0.030.400.34Sức bán mạnh
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.19-2.47%-0.031.221.17Bán
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.31-2.59%-0.041.351.29Sức bán mạnh
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.65-2.37%-0.041.691.63Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.17-0.76%-0.011.171.10Bán
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.19-1.42%-0.021.211.16Sức bán mạnh
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.45-1.56%-0.021.471.39Sức bán mạnh
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210525.001.58-0.66%-0.011.621.46Bán
PL Flag
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020240425.001.96-1.28%-0.032.391.89Sức bán mạnh
PL Flag
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.7520291025.002.43-2.03%-0.052.492.31Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.31-2.74%-0.01-0.31-0.36Mua
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.172.85%0.01-0.17-0.22Mua
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.05-0.92%-0.00-0.05-0.09Bán
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.61-6.62%-0.040.650.59Sức bán mạnh
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520211001.001.71-1.45%-0.031.741.67Bán
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.76-1.67%-0.031.771.71Sức bán mạnh
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.001.95-1.25%-0.021.971.90Sức bán mạnh
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.18-0.91%-0.022.192.13Sức bán mạnh
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.25-1.10%-0.032.262.20Sức bán mạnh
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.45-0.41%-0.012.452.40Bán
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.57-0.00%-0.006.596.40Bán
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.41-0.33%-0.038.458.35Bán
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.130.06%0.019.209.04Bán
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.700.07%0.019.809.63Mua
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.940.13%0.0110.069.87Sức mua mạnh
ZA Flag
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.009.970.02%0.0010.039.94Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất