Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Argentina

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
GAMI B-GAMING S.A.
41.454.98-260.594M11.00
MTR MATBA ROFEX SA
190.002.70
INTR CIA INTRODUCTORA
17.600.83-7.614M0.13
PATA IMP Y EX PATAGONIA
35.000.74-181.304M
Tải thêm