Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

27
Cổ phiếu
1794.436B
Giá trị vốn hóa thị trường
264.404K
Khối lượng
+1.15%
Thay đổi
−2.18%
Hiệu suất Tháng
−19.91%
Hiệu suất Năm
−23.76%
Hiệu suất YTD
           
AERI3 AERIS ON NM
2.34-6.40%-0.16Bán Mạnh2.050M4797468.001.916B40.320.06
APTV34 APTIV PLC DRN
252.995.53%13.25Bán8521504.15132.425B77335.490.00155000.00
BDLL3 BARDELLA ON
10.58-3.82%-0.42Bán Mạnh1001058.0014.962M-14.55137.00
DEEC34 DEERE CO DRN
803.003.05%23.78Bán1803.00492.725B15646.990.0575600.00
DXCO3 DEXCO ON NM
9.62-1.74%-0.17Bán1.819M17501666.007.190B4.072.4114228.00
EALT3 ACO ALTONA ON
8.2010.81%0.80Bán3002460.00168.562M4.021.841302.00
EPAR3 EMBPAR S/A ON
12.00-0.91%-0.11Bán5006000.00179.961M2.544.77
EUCA3 EUCATEX ON N1
13.380.00%0.00Bán4005352.00902.666M2.734.90
FRAS3 FRAS-LE ON N1
9.60-2.04%-0.20Bán Mạnh197.400K1895040.002.617B11.750.83
HONB34 HONEYWELL DRN
904.500.54%4.85Bán133120298.50637.109B22379.350.0499000.00
INEP3 INEPAR ON
0.520.00%0.00Bán877.100K456092.0092.334M0.077.50
KEPL3 KEPLER WEBERON
14.65-1.48%-0.22Bán522.000K7647300.001.336B2.821.76
LEVE3 METAL LEVE ON NM
23.54-1.22%-0.29Bán321.400K7565756.323.058B5.424.397395.00
LUPA3 LUPATECH ON NM
3.13-0.63%-0.02Bán123.300K385929.0091.431M-2.54412.00
MMMC34 3M DRN
169.00-1.17%-2.00Bán406760.00390.798B3339.840.0595000.00
MWET3 WETZEL S/A ON
17.00-10.48%-1.99Bán Mạnh1001700.0019.880M0.2575.31954.00
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
15.81-1.74%-0.28Mua1.156M18274779.002.409B3.794.2417000.00
NORD3 NORDON MET ON
7.530.27%0.02Bán100753.0049.860M-1.19
PLAS3 PLASCAR PARTON
7.50-1.06%-0.08Bán2.300K17250.0093.191M-10.311872.00
POMO3 MARCOPOLO ON N2
2.09-0.95%-0.02Bán Mạnh55.200K115368.002.215B4.160.519682.00
PTBL3 PORTOBELLO ON NM
6.34-0.47%-0.03Bán301.700K1912778.00856.409M4.241.50
RAPT3 RANDON PART ON N1
8.080.87%0.07Bán17.800K143824.002.781B3.802.1115433.00
RCSL3 RECRUSUL ON
2.94-1.34%-0.04Bán459.700K1351518.0063.823M-0.04
ROMI3 ROMI ON NM
11.35-5.50%-0.66Bán Mạnh301.300K3419755.00880.740M4.132.91
SNSY3 SANSUY ON
6.03-13.61%-0.95Bán Mạnh8004824.0033.608M-17.021609.00
TUPY3 TUPY ON NM
21.50-2.27%-0.50Bán656.900K14123350.003.172B10.832.05
WEGE3 WEG ON NM
26.49-0.04%-0.01Bán4.042M107061984.00111.194B29.530.9036987.00
Tải thêm