Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Brazil

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
8.743B-3.32%41.901MDịch vụ Thương mại2
1786.191B0.28%53.013KCông nghệ Điện tử7
42.110B0.32%1.308MCông nghiệp Chế biến12
1323.284B-0.86%14.320KVận chuyển6
219.056B3.03%473.532KVận chuyển4
7.095B0.06%723.300KCông ty dịch vụ công cộng1
1391.409B1.02%55.550KHàng tiêu dùng không lâu bền7
857.728B1.47%266.185KBán Lẻ10
227.507B1.63%17.867KSản xuất Chế tạo4
1058.404B-0.21%6.363MHàng tiêu dùng không lâu bền3
2766.935B-0.01%9.307KHàng tiêu dùng không lâu bền4
1981.646B-0.53%451Công nghệ Sức khỏe5
18.121B-0.41%2.436MSản xuất Chế tạo5
3944.106B-0.24%42.072KDịch vụ Khách hàng4
997.193M-0.40%1.820MBán Lẻ1
70.161B0.54%130.443KCông nghiệp Chế biến4
192.401B3.37%11Công nghiệp Chế biến1
530.429B-0.80%303.990KCông nghiệp Chế biến9
673.878M-2.15%400.300KDịch vụ Thương mại1
155.934B0.71%10Công nghệ Điện tử2
171.098B1.25%53.244KCông nghệ Điện tử2
1.125B-3.84%1.593MKhoáng sản phi năng lượng1
93.437B-3.73%2.853MCông nghiệp Chế biến4
3266.193B0.41%44.396KDịch vụ Công nghệ6
1180.294B0.58%2.944MBán Lẻ2
287.426B-0.33%901.594KBán Lẻ3
869.321B0.55%263.473KBán Lẻ4
2045.923B-0.36%756.993KCông ty dịch vụ công cộng61
174.207B0.18%6.012MSản xuất Chế tạo2
6.523B-1.26%1.675MCông nghệ Điện tử1
1.431B3.37%232.100KDịch vụ Phân phối1
141.212B-0.17%11Bán Lẻ1
748.330B0.45%535Khách hàng Lâu năm4
2.260B-1.09%631.379KDịch vụ Công nghiệp12
2.173B0.30%303.900KDịch vụ Công nghiệp1
5095.223B1.19%86.086KTài chính16
949.385B-0.02%6.874MTài chính16
944.103B0.50%7Dịch vụ Thương mại2
36.888B-2.37%4.745MDịch vụ Phân phối1
2274.220B0.67%226.768KBán Lẻ5
677.217B1.10%1.490KHàng tiêu dùng không lâu bền2
263.867B-1.21%3.768MHàng tiêu dùng không lâu bền5
200.010B0.57%46.719KHàng tiêu dùng không lâu bền2
77.898M-2.09%1.788MKhoáng sản phi năng lượng2
95.917B-0.96%4.487MCông ty dịch vụ công cộng4
3.073B0.00%100Chính phủ1
1.420B-0.98%63.433KKhách hàng Lâu năm9
2596.555B-0.21%15.580KBán Lẻ2
6.040B-2.13%2.612MKhách hàng Lâu năm8
229.099B-0.01%4.342MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
31.841M-5.47%78.800KDịch vụ Khách hàng1
4030.653B-0.46%123.362KHàng tiêu dùng không lâu bền10
1364.341B-0.05%150Sản xuất Chế tạo3
12.170B-3.09%535.962KSản xuất Chế tạo6
2015.043B-0.47%4.344KDịch vụ Công nghệ8
2.836B-2.50%1.408MTài chính2
3393.369B0.11%7.841MNăng lượng Mỏ8
12812.132B0.50%134.226KBán Lẻ7
17836.143B0.36%89.242KDịch vụ Công nghệ14
2784.448B-0.06%249.144KTài chính14
812.947B-1.64%4.478MTài chính5
504.093M-0.15%103.898KHỗn hợp83
317.829B2.05%490.929KTài chính2
8433.102B0.08%3.593MTài chính22
1125.105B0.51%450.499KTruyền thông8
2134.183B0.21%78.265KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
35.667B-1.05%137.674KVận chuyển4
8.216B3.04%190.091KDịch vụ Phân phối5
4634.240B-0.58%50Công nghệ Sức khỏe5
196.574B-0.33%84.558KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
4.277B-2.06%753Sản xuất Chế tạo8
3.890B-3.58%5.425MHỗn hợp2
154.348B0.88%3.609MDịch vụ Thương mại13
2.999B-1.47%1.041MSản xuất Chế tạo3
6211.402B0.39%101.386KKhách hàng Lâu năm5
150.942B-4.10%1.584KDịch vụ Khách hàng2
3620.115B0.38%53.888KTài chính6
194.895B0.90%47Dịch vụ Công nghiệp1
562.469B0.08%29.338KNăng lượng Mỏ5
158.667B0.69%498.217KNăng lượng Mỏ3
17.217B4.70%156Dịch vụ Công nghiệp2
645.365B-0.26%106.628KDịch vụ Khách hàng10
7.756B-0.69%1.368MKhách hàng Lâu năm2
1684.329B-4.52%13.362KKhoáng sản phi năng lượng5
38.461B1.58%9.072MVận chuyển5
18736.832B0.59%119.304KDịch vụ Công nghệ13
1.556B0.55%16.500KCông nghệ Sức khỏe1
7765.726B-0.25%26.082KCông nghệ Sức khỏe9
2.411B-0.68%832.800KCông nghệ Sức khỏe1
4.370B-2.12%181.107KKhoáng sản phi năng lượng1
79.657M-1.70%333.450KDịch vụ Khách hàng2
80.083B-5.66%12.658MCông nghiệp Chế biến2
1408.502B-2.97%220.285KVận chuyển4
80.179B-0.66%3.512MTài chính28
317.828B0.80%35Tài chính2
524.992B0.79%2.084KKhách hàng Lâu năm5
714.698B0.17%1.374MTài chính31
1858.823B0.97%7.157KDịch vụ Khách hàng5
9586.553B0.95%72.090KCông nghệ Điện tử6
111.121B-2.33%812.815KTài chính3
1227.787B2.23%363.573KBán Lẻ12
150.554B-0.88%10.300KTruyền thông3
767.433B-4.08%27.353MKhoáng sản phi năng lượng15
13762.723B0.61%101.923KCông nghệ Điện tử2
4.735B0.91%26.660KCông nghiệp Chế biến12
476.988B-0.03%35Hàng tiêu dùng không lâu bền1
63.784M-2.10%20.650KKhách hàng Lâu năm2
1.138B-2.38%269.500KVận chuyển1
602.178B-0.50%52.487KSản xuất Chế tạo7
46.499B0.08%2.895MCông ty dịch vụ công cộng5
318.822B0.58%1.001MDịch vụ Phân phối10
29.156B1.41%4.054MTruyền thông1
Tải thêm