Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Brazil

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1119.581B-1.61%149.625K419
1302.914B0.46%217.798K312
7745.167B0.25%65.695K734
10795.043B-0.21%93.870K834
6647.504B-1.02%9.228K726
256.614B-0.22%511.689K416
25556.816B-0.87%26.765K621
4260.134B1.90%3.367M316
24014.860B0.16%460.242K12153
3.073B0.00%10011
2528.314B-0.54%128.993K314
14501.827B-0.49%2.575K521
319.948B2.02%686417
4.408B-2.79%197.868K289
2239.935B-2.39%1.224M523
981.284B1.39%180.748K741
2396.045B0.69%136.484K838
22197.829B-0.85%108.196K1046
41805.918B-1.55%32.134K441
3359.292B-0.83%31.975K625
2173.508B0.04%117.193K473
Tải thêm