Hỗn hợp (Khu vực)

72
Cổ phiếu
605.740M
Giá trị vốn hóa thị trường
40.069K
Khối lượng
+1.59%
Thay đổi
+24.90%
Hiệu suất Tháng
+220.24%
Hiệu suất Năm
+13.26%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
ALMI11 FII TORRE ALCI
1250.00-2.34%-30.00Sức bán mạnh225Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBPO11 FII BB PRGIICI
142.751.24%1.75Bán64.756KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBSD BB ETF SP DV
81.97-1.40%-1.16MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBSD11 BB ETF SP DVCI
81.60-1.71%-1.42Mua5.240KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBSD11F BB ETF SP DVCI
82.28-0.45%-0.37Sức mua mạnh2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBVJ11 FII C JARDIMCI
59.51-3.94%-2.44Mua8.578KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVA ISHARES BOVA
95.09-1.27%-1.22MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVA11 ISHARES BOVACI
95.05-1.34%-1.29Mua7.746MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVA11F ISHARES BOVACI
95.35-1.13%-1.09Mua4.306KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVB11 ETF BRAD BOVCI
98.78-1.34%-1.34Mua106.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVB11F ETF BRAD BOVCI
98.95-1.05%-1.05Mua17Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRAX11 ISHARES BRAXCI
82.00-1.80%-1.50Mua6.110KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRAX11F ISHARES BRAXCI
83.070.12%0.10Mua69Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRCR11 FII BC FUND CI ER
91.500.48%0.44Bán42.586KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTLG11 FII BTLG CI
104.53-0.45%-0.47Theo dõi55.364KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIVO IT NOW IDIV
58.87-0.84%-0.50MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIVO11 IT NOW IDIV CI
58.75-1.43%-0.85Mua63.940KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIVO11F IT NOW IDIV CI
58.74-1.09%-0.65Mua332Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOO ISHARES ECOO
103.73-1.71%-1.81MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOO11 ISHARES ECOOCI
103.50-2.08%-2.20Mua1.220KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOO11F ISHARES ECOOCI
105.00-0.03%-0.03Mua8Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EDGA11 FII GALERIA CI
34.000.15%0.05Bán4.485KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAED11 FII ANH EDUCCI ER
220.06-1.76%-3.94Bán1.520KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FCFL11 FII CAMPUSFLCI
107.51-1.23%-1.34Mua983Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FIND IT NOW IFNC
101.63-0.89%-0.91MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FIND11 IT NOW IFNC CI
101.40-0.59%-0.60Mua25.410KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FIND11F IT NOW IFNC CI
102.05-10.09%-11.45Mua68Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FLMA11 FII S F LIMACI ER
3.20-1.84%-0.06Sức bán mạnh99.530KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FLRP11 FII FLORIPA CI
1370.00-0.00%-0.01Bán709Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FMOF11 FII MEMORIALCI
97.99-4.40%-4.51Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FPAB11 FII A BRANCACI
327.00-0.91%-3.00Bán11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSRF11 FISET FL REFCI
0.270.00%0.00Mua503.000KHỗn hợp
FSRF11F FISET FL REFCI
0.25-7.41%-0.02Bán4.361KHỗn hợp
GOVE IT NOW IGCT
43.58-1.11%-0.49MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVE11 IT NOW IGCT CI
43.31-1.90%-0.84Mua470Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVE11F IT NOW IGCT CI
44.03-0.27%-0.12Mua31Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GPCP3 GPC PART ON
44.001.92%0.83Mua87.800K269.178M8.574.52Hỗn hợp
GPCP3F GPC PART ON
44.201.38%0.60Sức mua mạnh2.313K269.178M8.634.52Hỗn hợp
HGBS11 FII HEDGEBS CI
205.050.02%0.05Bán12.817KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HGLG11 FII CSHG LOGCI ES
172.70-3.79%-6.80Bán79.089KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HGPO11 FII CSHGPRIMCI
213.650.53%1.13Sức mua mạnh1.119KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HGRE11 FII HG REAL CI
146.79-0.40%-0.59Bán17.347KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISUS IT NOW ISE
37.09-1.75%-0.66MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISUS11 IT NOW ISE CI
37.24-0.96%-0.36Mua22.790KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISUS11F IT NOW ISE CI
37.50-0.48%-0.18Mua51Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVVB11 ISHARE SP500CI
183.370.31%0.57Sức mua mạnh233.290KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVVB11F ISHARE SP500CI
183.240.14%0.25Sức mua mạnh4.639KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KNRI11 FII KINEA CI
157.69-0.69%-1.10Bán48.435KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MALL11 FII MALLS BPCI
88.27-0.48%-0.43Bán14.865KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MATB11 IT NOW IMAT CI
33.92-0.09%-0.03Mua1.220KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MATB11F IT NOW IMAT CI
34.010.77%0.26Mua72Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PIBB11 IT NOW PIBB CI
167.46-1.33%-2.26Mua195.820KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PIBB11F IT NOW PIBB CI
168.69-0.78%-1.32Mua213Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PRSV11 FII P VARGASCI
332.201.84%6.00Mua18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBDS11 FII RBRESID2CI
35.93-0.75%-0.27Sức bán mạnh126Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBED11 FII RIOB ED CI
171.800.76%1.30Mua14.257KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBRY11 FII RBR PCRICI ER
99.500.00%0.00Bán579Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBVA11 FII RIOB VA CI
135.26-0.54%-0.74Bán19.151KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMAL ISHARES SMAL
116.33-0.91%-1.07MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMAL11 ISHARES SMALCI
116.00-1.19%-1.40Mua684.750KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMAL11F ISHARES SMALCI
116.99-0.01%-0.01Mua1.649KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SPRI3 SPRINGER ON
13.25-0.53%-0.07Bán40033.692M-2.66Hỗn hợp
SPRI3F SPRINGER ON
13.602.80%0.37Mua4433.692M-2.66Hỗn hợp
SPXI11 IT NOW SPXI CI
179.660.41%0.74Sức mua mạnh55.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SPXI11F IT NOW SPXI CI
178.890.20%0.35Sức mua mạnh150Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
TRNT11 FII TORRE NOCI
192.000.00%0.00Mua4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
VISC11 FII VINCI SCCI
106.300.08%0.09Mua34.286KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XBOV CAIXAETFXBOV
96.83-1.32%-1.30MuaỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XBOV11 CAIXAETFXBOVCI
96.86-1.26%-1.24Mua250Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XBOV11F CAIXAETFXBOVCI
98.000.68%0.66Mua40Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XPCM11 FII XP MACAECI
59.41-1.64%-0.99Bán17.634KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XPML11 FII XP MALLSCI
103.45-0.14%-0.15Bán52.170KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất