Hỗn hợp (Khu vực)

74
Cổ phiếu
501.350M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.032K
Khối lượng
−0.96%
Thay đổi
−8.41%
Hiệu suất Tháng
+266.89%
Hiệu suất Năm
−5.83%
Hiệu suất YTD
           
ALMI11 FII TORRE ALCI
2015.000.75%15.00Bán342Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBPO11 FII BB PRGIICI
160.150.09%0.15Bán23.704KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBSD BB ETF SP DV
85.84-2.61%-2.30Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBSD11 BB ETF SP DVCI
86.00-2.25%-1.98Bán15.910KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBSD11F BB ETF SP DVCI
99.006.00%5.60Mua7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBVJ11 FII C JARDIMCI
61.51-0.06%-0.04Sức bán mạnh2.213KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVA ISHARES BOVA
99.33-2.73%-2.79Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVA11 ISHARES BOVACI
99.20-2.65%-2.70Bán16.405MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVA11F ISHARES BOVACI
100.25-1.81%-1.85Bán5.041KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVB11 ETF BRAD BOVCI
103.00-2.63%-2.78Bán724.790KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BOVB11F ETF BRAD BOVCI
106.00-6.67%-7.58Sức bán mạnh22Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRAX11 ISHARES BRAXCI
86.90-1.70%-1.50Bán15.150KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRAX11F ISHARES BRAXCI
86.00-10.97%-10.60Bán48Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRCR11 FII BC FUND CI
108.38-0.57%-0.62Bán152.894KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTLG11 FII BTLG CI
106.95-0.79%-0.85Bán5.563KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIVO IT NOW IDIV
63.16-2.59%-1.68Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIVO11 IT NOW IDIV CI
63.10-2.92%-1.90Bán74.050KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DIVO11F IT NOW IDIV CI
63.51-3.85%-2.54Bán150Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOO ISHARES ECOO
108.78-2.27%-2.53Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOO11 ISHARES ECOOCI
109.72-1.88%-2.10Bán5.340KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECOO11F ISHARES ECOOCI
114.884.44%4.88Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EDGA11 FII GALERIA CI
49.89-0.18%-0.09Bán6.572KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FAED11 FII ANH EDUCCI
274.483.19%8.48Mua1.109KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FCFL11 FII CAMPUSFLCI
133.57-0.88%-1.18Bán837Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FIND IT NOW IFNC
113.79-0.97%-1.12Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FIND11 IT NOW IFNC CI
114.00-0.43%-0.49Sức bán mạnh77.730KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FIND11F IT NOW IFNC CI
115.00-0.65%-0.75Bán25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FLMA11 FII S F LIMACI
3.84-0.78%-0.03Bán54.552KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FLRP11 FII FLORIPA CI
1590.010.00%0.00Mua4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FMOF11 FII MEMORIALCI
97.03-2.96%-2.96Bán6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FPAB11 FII A BRANCACI
405.002.96%11.66Sức mua mạnh254Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FSRF11 FISET FL REFCI
0.300.00%0.00Bán147.000KHỗn hợp
FSRF11F FISET FL REFCI
0.343.03%0.01Bán2.038KHỗn hợp
GOVE IT NOW IGCT
45.70-2.56%-1.20Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVE11 IT NOW IGCT CI
45.50-2.57%-1.20Bán7.740KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOVE11F IT NOW IGCT CI
46.70-2.20%-1.05Sức bán mạnh3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GPCP3 GPC PART ON
39.003.34%1.26Bán4.300K229.428M7.854.81Hỗn hợp
GPCP3F GPC PART ON
36.82-3.61%-1.38Bán19229.428M7.954.81Hỗn hợp
HGBS11 FII HEDGEBS CI
281.000.25%0.70Bán21.169KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HGLG11 FII CSHG LOGCI
178.210.19%0.34Bán25.595KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HGPO11 FII CSHGPRIMCI
215.000.03%0.07Bán376Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HGRE11 FII HG REAL CI
178.80-0.20%-0.35Bán19.255KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISUS IT NOW ISE
38.97-3.13%-1.26Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISUS11 IT NOW ISE CI
39.74-2.60%-1.06Bán4.850KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ISUS11F IT NOW ISE CI
42.003.70%1.50Bán16Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVVB11 ISHARE SP500CI
143.75-2.88%-4.27Bán699.870KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVVB11F ISHARE SP500CI
146.01-2.20%-3.29Bán4.995KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KNRI11 FII KINEA CI
170.180.16%0.28Bán43.020KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MALL11 FII MALLS BPCI
114.00-0.48%-0.55Bán26.707KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MATB11 IT NOW IMAT CI
32.59-1.24%-0.41Bán30.820KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MATB11F IT NOW IMAT CI
32.81-3.78%-1.29Bán39Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PIBB11 IT NOW PIBB CI
173.20-2.58%-4.59Bán142.520KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PIBB11F IT NOW PIBB CI
174.79-1.80%-3.21Bán218Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PRSV11 FII P VARGASCI
460.000.00%0.00Mua10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBDS11 FII RBRESID2CI
41.91-0.50%-0.21Bán371Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBED11 FII RIOB ED CI
174.901.69%2.90Bán6.379KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBRY11 FII RBR PCRICI
113.00-0.38%-0.43Mua564Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
RBVA11 FII RIOB VA CI
146.190.15%0.22Bán8.105KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SAAG11 FII SANT AGECI
130.01-0.15%-0.19Bán10.001KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMAL ISHARES SMAL
125.06-3.45%-4.47Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMAL11 ISHARES SMALCI
125.07-3.13%-4.04Bán3.002MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SMAL11F ISHARES SMALCI
126.97-3.92%-5.18Bán2.233KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SPRI3 SPRINGER ON
8.40-5.62%-0.50Bán1.300K21.247M-0.11Hỗn hợp
SPRI3F SPRINGER ON
8.50-14.14%-1.40Bán221.247M-0.11Hỗn hợp
SPXI11 IT NOW SPXI CI
140.35-3.45%-5.01Bán7.680KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SPXI11F IT NOW SPXI CI
141.50-4.91%-7.30Bán128Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
TBOF11 FII TBOFFICECI
101.900.15%0.15Mua5.348KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
TRNT11 FII TORRE NOCI
244.505.84%13.50Mua55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
VISC11 FII VINCI SCCI
127.750.00%0.00Bán43.461KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XBOV CAIXAETFXBOV
101.15-2.54%-2.64Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XBOV11 CAIXAETFXBOVCI
101.14-2.55%-2.65Bán760Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XBOV11F CAIXAETFXBOVCI
108.002.94%3.08Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XPCM11 FII XP MACAECI
60.00-1.15%-0.70Bán10.495KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
XPML11 FII XP MALLSCI
133.000.04%0.05Bán67.280KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất