Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
363704.030B
Giá trị vốn hóa thị trường
16
Khối lượng
−0.00%
Thay đổi
+8.74%
Hiệu suất Tháng
+21.36%
Hiệu suất Năm
+27.01%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Quản lý Bệnh viện293.537B CLP3.22%−1.42%18.268K2
Quản lý Bảo hiểm Y tế363.41T CLP1.37%0.00%11