Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
32.285B
Giá trị vốn hóa thị trường
976.505K
Khối lượng
+3.64%
Thay đổi
−2.70%
Hiệu suất Tháng
+17.44%
Hiệu suất Năm
−0.62%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Lọc/Tiếp thị Dầu khí32.285B EUR2.43%3.64%976.505K1