Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
11.925B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.550M
Khối lượng
+1.20%
Thay đổi
−6.60%
Hiệu suất Tháng
−26.72%
Hiệu suất Năm
−14.41%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Công ty Điện lực11.925B EUR6.85%1.20%1.55M1