Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

75
Cổ phiếu
1306.718B
Giá trị vốn hóa thị trường
671.456K
Khối lượng
+3.34%
Tỷ suất Cổ tức
+0.59%
Thay đổi
+4.74%
Hiệu suất Tháng
+24.10%
Hiệu suất Năm
+23.25%
Hiệu suất YTD
           
49P PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW
50.640.42%0.21Sức mua mạnh04.594B25.262.042967.00Công ty Điện lực
751 ALGONQUIN POWER + UTILIT.
12.18-0.18%-0.02Mua06.128B21.050.602277.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
8.220.12%0.01Sức mua mạnh3.874K1.085B167.110.05119.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CAP ENCAVIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.351.33%0.11Sức mua mạnh1.240K1.085B167.110.05119.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
8.25-0.12%-0.01Sức mua mạnh2.950M1.085B167.110.05119.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
10.870.74%0.08Mua33033.108B21.410.51162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
E2F ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)ACTIONS AU PORTEUR EO -,50
10.860.79%0.09Mua033.108B21.410.51162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
10.71-0.97%-0.10Bán033.108B21.410.51162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEM. AGINHABER-AKTIEN O.N.
37.406.86%2.40Mua72810.022B36.551.0121086.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
34.600.00%0.00Bán010.022B36.551.0121086.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
37.004.52%1.60Mua60010.022B36.551.0121086.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EIX EDISON INTERNATIONAL REGISTERED SHARES O.N.
65.500.23%0.15Mua023.275B-0.7712574.00Công ty Điện lực
EIX EDISON INTL
65.740.63%0.41Mua023.703B-0.7812574.00Công ty Điện lực
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
17.400.87%0.15Sức mua mạnh10.417K250.698M37.810.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
16.95-1.74%-0.30Bán0250.698M37.810.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKT ENERGIEKONTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.301.17%0.20Sức mua mạnh400250.698M37.810.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.60-0.54%-0.04Mua39.596K66.856B13.410.4968842.00Công ty Điện lực
ENL ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
6.751.58%0.10Sức mua mạnh30066.856B13.410.4968842.00Công ty Điện lực
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.61-0.11%-0.01Mua49.649K66.856B13.410.4968842.00Công ty Điện lực
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.00-1.64%-0.15Mua10.818K19.543B38.550.2343313.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.000.56%0.05Mua10019.543B38.550.2343313.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAA E.ON SE NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS) O.N.
9.00-1.10%-0.10Mua019.543B38.550.2343313.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.05-0.41%-0.04Mua14.605K19.543B38.550.2343313.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
9.04-0.41%-0.04Mua94.441K19.543B38.550.2343313.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.02-0.63%-0.06Mua19.032M19.543B38.550.2343313.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ETG ENVITEC BIOGAS AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.700.86%0.10Sức mua mạnh1.600K176.715M26.030.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.50-2.54%-0.30Mua0176.715M26.030.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.900.85%0.10Mua8.213K176.715M26.030.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
14.441.19%0.17Sức mua mạnh3.118K34.845B45.340.32160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GZF ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1
14.451.16%0.17Mua8.334K34.845B45.340.32160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
14.451.26%0.18Sức mua mạnh18.105K34.845B45.340.32160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.372.43%0.08Sức mua mạnh88.835K197.932M27.760.1218.00Công ty Điện lực
HRPK 7C SOLARPARKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.414.60%0.15Mua6.700K197.932M27.760.1218.00Công ty Điện lực
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.360.30%0.01Sức mua mạnh410197.932M27.760.1218.00Công ty Điện lực
I7N ITN NANOVATION
0.30-0.00%-0.00Bán05.780M22.600.0223.00Công ty quản lý nước
I7N ITN NANOVATION
0.350.00%0.00Bán05.780M22.600.0223.00Công ty quản lý nước
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.30-3.85%-0.01Sức bán mạnh05.780M22.600.0223.00Công ty quản lý nước
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
9.31-0.21%-0.02Mua058.802B18.860.5033927.00Công ty Điện lực
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
9.350.21%0.02Mua9.229K58.802B18.860.5033927.00Công ty Điện lực
IBE1 IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75
9.421.03%0.10Mua3.762K58.802B18.860.5033927.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INH. O.N.
44.42-0.60%-0.27Bán1.641K24.722B-1.3540522.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INHABER-AKTIEN O.N.
44.41-0.49%-0.22Bán4.199K24.722B-1.3540522.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INH. O.N.
44.50-0.60%-0.27Bán10.792M24.722B-1.3540522.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
37.700.13%0.05Mua2.031M24.722B-1.3540522.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERKAUF EING.INHABER-AKTIEN
37.550.67%0.25Mua5024.722B-1.3540522.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
37.55-0.53%-0.20Bán024.722B-1.3540522.00Công ty Điện lực
MVV1 MVV ENERGIE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.600.39%0.10Sức mua mạnh2361.681B43.840.586122.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.50-0.78%-0.20Mua4991.681B43.840.586122.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.200.00%0.00Mua01.681B43.840.586122.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NFG NATIONAL FUEL GAS CO. REGISTERED SHARES O.N.
43.811.07%0.47Mua1803.647B13.973.042105.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NFG NATL FUEL GAS
43.430.50%0.21Mua03.714B13.973.102105.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NJ1 NEW JERSEY RES DL2,50
40.13-0.91%-0.37Bán03.632B34.071.191068.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NOU NISOURCE INC.
26.470.49%0.13Mua010.016B98.270.288087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NOU NISOURCE INC. REGISTERED SHARES O.N.
26.500.74%0.20Mua09.835B98.270.278087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NWJ EVERSOURCE ENERGY REGISTERED SHARES DL 5
75.360.28%0.21Mua6224.076B30.602.447998.00Công ty Điện lực
NWJ EVERSOURCE ENERGY DL 5
75.08-0.21%-0.16Mua024.518B30.602.487998.00Công ty Điện lực
OEWA VERBUND AG INH. A
51.85-0.29%-0.15Bán1138.827B33.121.572754.00Công ty Điện lực
OEWA VERBUND AG INHABER-AKTIEN A O.N.
51.50-1.34%-0.70Bán08.827B33.121.572754.00Công ty Điện lực
OEWA VERBUND AG INH. A
51.650.10%0.05Bán08.827B33.121.572754.00Công ty Điện lực
P92A PATTERN ENERGY GROUP INC. REGISTERED SHARES A DL -,01
24.73-0.28%-0.07Mua02.404B-0.58209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
P92A PATERN ENERGY GR.A DL-,01
24.54-0.59%-0.14Mua02.449B-0.59209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RWE RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
28.253.71%1.01Mua37.957K18.429B-1.3917890.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWE RWE AG ST O.N.
28.162.74%0.75Mua16.426K18.429B-1.3917890.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWE RWE AG ST O.N.
28.192.92%0.80Mua8.761M18.429B-1.3917890.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG NAM.-AKTIEN (SP.ADRS) 1 O.N.
28.605.93%1.60Mua3018.429B-1.3917890.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG ADR 1
27.602.22%0.60Sức mua mạnh16818.429B-1.3917890.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG ADR 1
26.803.08%0.80Mua23018.429B-1.3917890.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
SE4 SEMPRA ENERGY REGISTERED SHARES O.N.
127.881.22%1.54Mua034.891B20.776.1816823.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
SE4 SEMPRA ENERGY
127.080.41%0.52Bán035.532B20.776.2916823.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UN01 UNIPER SE NA O.N.
30.180.77%0.23Mua1.123M11.045B10.822.7911962.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UN01 UNIPER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
30.000.54%0.16Mua92911.045B10.822.7911962.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UN01 UNIPER SE NA O.N.
30.050.23%0.07Mua5411.045B10.822.7911962.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
VVD VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 5
22.600.22%0.05Sức mua mạnh3812.478B26.161.02171495.00Công ty quản lý nước
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.751.02%0.23Sức mua mạnh66012.478B26.161.02171495.00Công ty quản lý nước
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.55-0.18%-0.04Mua2.961K12.478B26.161.02171495.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất