Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
001450 HYUNDAI M&F INS
28150.002.36%650.00Sức mua mạnh785.589K2207.368B5.864696.334045.00Tài chính
007340 DTR AUTOMOTIVE
51500.002.18%1100.00Mua58.716K443.833B6.837374.49280.00Sản xuất Chế tạo
009810 NK MULSAN
1915.00-2.30%-45.00Mua1.530M154.363B-62.5748.00Sản xuất Chế tạo
017900 AUK
3105.00-3.27%-105.00Mua1.836M156.379B-218.83842.00Công nghệ Điện tử
025890 HANKOOK STEEL
4180.00-6.07%-270.00Mua2.819M46.584B-155.2240.00Sản xuất Chế tạo
033830 TBC
2935.0029.87%675.00Sức mua mạnh100.598M277.462B45.3849.80Dịch vụ Khách hàng
035000 GR
6740.001.35%90.00Sức mua mạnh2.689M109.240B7.47890.5776.00Dịch vụ Thương mại
036620 GAMSUNG CORP.
2375.004.17%95.00Mua7.077M178.892B-64.3711.00Dịch vụ Công nghệ
036640 HRS
9160.0011.17%920.00Sức mua mạnh16.027M146.393B7.371117.71139.00Công nghiệp Chế biến
046070 KODACO
1670.007.74%120.00Sức mua mạnh33.641M62.867B-75.70286.00Sản xuất Chế tạo
053050 GSE
3830.00-0.52%-20.00Mua30.092M106.111B20.97183.6480.00Công ty dịch vụ công cộng
063080 GAMEVIL
57500.004.17%2300.00Mua833.008K369.897B22.212487.76Dịch vụ Công nghệ
068240 DAWONSYS
25700.0013.22%3000.00Sức mua mạnh6.503M799.080B71.58317.32578.00Sản xuất Chế tạo
078600 DAEJOO
104500.000.97%1000.00Mua1.775M1557.791B138.60753.35Công nghệ Điện tử
085670 NEWFLEX
3905.0013.19%455.00Sức mua mạnh15.941M94.537B-187.68Công nghệ Điện tử
092590 LUXPIA
5990.004.17%240.00Mua1.791K43.674B116.00Công nghệ Sức khỏe
094820 ILJIN POWER
16650.0027.59%3600.00Sức mua mạnh25.263M251.060B14.97871.99Sản xuất Chế tạo
112040 WEMADE
120300.002.65%3100.00Mua2.748M3917.201B139.88851.61120.00Dịch vụ Công nghệ
121600 ANP
47250.00-0.94%-450.00Mua764.443K499.503B125.01381.58217.00Công nghiệp Chế biến
128540 ECOCAB
12900.003.61%450.00Sức mua mạnh10.493M180.369B-557.83250.00Sản xuất Chế tạo
138930 BNK FINANCIAL GROUP
8840.002.67%230.00Sức mua mạnh2.378M2867.976B4.341985.7897.00Tài chính
202960 PANDORA TV
3000.004.17%120.00Sức mua mạnh4.860K35.507B35.00Công nghệ Điện tử
268280 MIWON SC
239000.005.52%12500.00Sức mua mạnh9.945K1203.365B23.409679.26427.00Công nghiệp Chế biến
277880 TSI
17850.0023.96%3450.00Sức mua mạnh13.507M330.836B-210.42Sản xuất Chế tạo
278280 CHUNBO
285200.00-0.63%-1800.00Mua161.785K2804.692B84.343402.74127.00Công nghiệp Chế biến
299900 WYSIWYG STUDIOS
22300.0011.22%2250.00Sức mua mạnh9.062M948.199B890.4322.52107.00Dịch vụ Thương mại
307180 IL SCIENCE
5820.000.69%40.00Mua1.749M123.510B-134.8953.00Sản xuất Chế tạo
344860 INNOGENE
16500.000.30%50.00Mua972Công nghệ Sức khỏe
383220 F&F
887000.00-0.11%-1000.00Mua34.184K6787.855BHàng tiêu dùng không lâu bền
388220 HANA19SPAC
2125.001.19%25.00149.706KTài chính
391060 NH SPAC 20
2070.000.73%15.00312.176KTài chính
393210 TOMATOSYSTEM
7690.002.53%190.00317Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm