Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

2
Cổ phiếu
105.908M
Giá trị vốn hóa thị trường
21.871K
Khối lượng
−0.30%
Thay đổi
−5.88%
Hiệu suất Tháng
−13.76%
Hiệu suất Năm
+5.33%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Kỹ sư & Xây dựng9.287M EUR−1.41%1301
Đường ống dẫn dầu khí96.621M EUR−0.20%23.961K1