Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

3
Cổ phiếu
324.502M
Giá trị vốn hóa thị trường
30.196K
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
+3.70%
Hiệu suất Tháng
+76.14%
Hiệu suất Năm
+31.72%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
58.308M0.00%132.141K1
229.704M0.34%4.395K1
41.340M4.76%26.389K1
Tải thêm