Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Peru

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
BKR BAKER HUGHES COMPANY
27.208.80%2.20650109.908B-0.1255000.00Dịch vụ Công nghiệp
CCL CARNIVAL CORP
24.36-7.13%-1.87415104.393B-34.90Dịch vụ Khách hàng
FICOIF7 CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 7
286.210.03%0.10Mua105
FICORPS4 CORIL RENTA PRIME SOLES 4 FI
105.710.13%0.14Sức mua mạnh4.732K
FICORPS5 CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
103.620.19%0.20Mua1.638K
MSFT Tập đoàn Microsoft
304.614.98%14.46Sức mua mạnh168954.667B36.8531.12181000.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm