Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
8.159B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.562M
Khối lượng
−1.32%
Thay đổi
−13.43%
Hiệu suất Tháng
−14.81%
Hiệu suất Năm
−21.79%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dầu8.159B EUR5.09%−0.94%2.978M1