Truyền thông (Khu vực)

8
Cổ phiếu
1134.648B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.247M
Khối lượng
−0.38%
Thay đổi
+3.38%
Hiệu suất Tháng
+6.03%
Hiệu suất Năm
+17.69%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Viễn thông401.271B RUB−0.93%2.261M3
Chuyên ngành viễn thông524.309B RUB−0.58%1.906M3
Viễn thông không dây209.068B RUB1.59%31.566M2