Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nam Phi

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
19.541B-1.29%327.322K211
551.025B0.58%3.704M26
549.174M-8.75%32.950K11
3257.691B0.72%257.032K715
97.292B0.10%783.355K712
205.360B0.58%704.015K313
1.866B2.14%1.019M46
44.538B-1.66%726.672K36
2401.436B0.83%3.101M1193
104.577B-1.11%2.995M25
115.262B-0.11%821.935K24
26.598B3.09%9.882M18
42.771B1.18%927.381K286
5712.656B-1.31%1.867M536
613.321B1.43%957.383K622
6.670B0.90%95.301K44
611.832B0.29%1.979M621
3803.362B-1.70%827.647K316
53.349B0.83%3.038M310
68.795B2.34%104.922K33
Tải thêm