Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
57.611B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.229M
Khối lượng
+1.47%
Thay đổi
−0.04%
Hiệu suất Tháng
−1.50%
Hiệu suất Năm
−5.49%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dầu5.736B AED10.98%−0.49%7.832M2
Sản xuất dầu khí51.875B AED4.96%1.69%10.494M1