Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Anh Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
453.289B0.69%509.142K5159
303.230B1.52%8.424M321
1071.646B-0.19%100.392K8105
1182.242B-0.05%454.541K9108
824.508B1.65%320.891K9129
225.125B0.54%89.955K462
1967.582B1.88%380.727K9220
911.508B1.88%4.033M4139
3818.917B1.09%2.738M14661
69.407M0.00%011
426.395B0.24%47.720K438
2983.428B0.47%182.062K5286
306.761B1.36%41.472K580
182.626B0.52%708.169K22630
772.747B-0.49%3.634M6223
586.432B1.31%53.388K8117
978.926B1.14%94.574K9201
1183.064B0.82%370.807K10116
2940.529B0.87%46.346K4305
540.186B1.27%115.664K662
772.212B-0.14%1.416M466
Tải thêm