All-Star Venezuelan stocks (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Venezuelan stocks này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Th.đổi %1 Ngày
Hiệu quả hđ Tuần
Hiệu quả hđ Tháng
PERF 3 tháng
PERF 6 tháng
Hiệu quả hđ YTD
Hiệu quả hđ Năm
Hiệu suất 5 năm
Hiệu suất toàn thời gian
Biến động, 1 Ngày
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
2.50%8.47%2.50%8.47%100.98%84.68%107.07%68333233.33%68333233.33%2.44%
1PTNPROTINAL, C.A.
0.59%−0.73%−2.29%24.36%71.00%71.00%95.43%95.43%95.43%0.58%
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
0.00%−8.57%3.23%16.79%28.00%52.38%57.38%0.31%
1CRMACORIMON, C.A.
6.67%10.34%0.76%2.43%48.54%20.86%42.45%42.45%42.45%6.25%
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
−0.84%0.86%12.44%23.68%21.13%23.68%26.81%0.85%
1SVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
0.00%−0.75%0.00%3.29%1.69%1.69%20.00%20.00%20.00%0.00%
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
0.00%−6.25%7.91%36.36%36.36%7.14%7.14%9999900.00%57692207.69%0.00%
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
0.00%5.73%10.60%26.32%44.58%33.33%2.13%2.13%2.13%1.67%
1PGRPROAGRO, C.A.
1.32%0.00%2.67%−2.53%23.20%4.05%−0.65%−0.65%−0.65%1.30%
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
−3.39%−11.86%−21.92%−14.50%6.88%−18.57%−42.62%−42.62%−42.62%3.51%