theCrypster

Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %

===========
Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %
===========

A neat example of how to set up Fixed Stops and Take Profit as a percent of the entry price.
Yup, that's about it!

You can ignore the actual entry/exit orders - they're based on a simple MA cross and are therefore NOT relevant, NOT really profitable and NOT recommended!

You should be using this code as a way of adding Stops and Takes to your own scripts - hope it helps!

-----------

Good Luck and Happy Trading!

==============
https://www.theCrypster.com
-----------
> Full Access on our website. 7-Day Free Trial. Crypto Tipster & Crypto Scalper Strategies. Stunning Past Performance
-----------
https://twitter.com/TCrypster
==============
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?