syntaxgeek

Previous Days Ranges

syntaxgeek Cập nhật   
Previous Days Ranges

Simply plots out market ranges of previous days price action, of which are the following:

  • Previous Day High
  • Previous Day Low
  • Previous Day Extended High
  • Previous Day Extended Low

Supports adjustments of timeframes, for different time zones, and style.
Phát hành các Ghi chú:
Adjusted input name that was incorrect to now correct "extended session".
Phát hành các Ghi chú:
  • added fib, percentage based levels calculated from previous days range
  • added mid line of previous days range
  • added breakout detection
  • added labels for each level
  • levels conditionally show depending on price data for outer range levels
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?