cheatcountry

Ehlers Mother Of Adaptive Moving Averages [CC]

cheatcountry Premium Cập nhật   
The Mother Of Adaptive Moving Averages was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 182-183) and this is definitely my favorite Ehlers moving average script. This works as a trend indicator and a typical moving average. When the mama is above the fama then the stock is in an uptrend and vice versa. Of course it is also good when the price is above the fama and mama lines. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other indicator scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú:
Made a suggest change to use degrees for the phase as Ehlers intended
Phát hành các Ghi chú:
changed default input

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?