TaTaTaCrypto

Lines and Table for risk management

ABOUT THIS INDICATOR
This is a simple indicator that can help you manage the risk when you are trading, and especially if you are leverage trading. The indicator can also be used to help visualize and to find trades within a suitable or predefined trading range.

This script calculates and draws six “profit and risk lines” (levels) that show the change in percentage from the current price. The values are also shown in a table, to help you get a quick overview of risk before you trade.

ABOUT THE LINES/VALUES
This indicator draws seven percentage-lines, where the dotted line in the middle represents the current price. The other three lines on top of and below the middle line shows the different levels of change in percentage from current price (dotted line). The values are also shown in a table.

DEFAULT VALUES AND SETTINGS
By default the indicator draw lines 0.5%, 1.0%, and 1.5% from current price (step size = 0.5).
The default setting for leverage in this indicator = 1 (i.e. no leverage).
The line closest to dotted line (current price) is calculated by step size (%) * leverage (x) = % from price.
Pay attention to the %-values in the table, they represent the distance from the current price (dotted line) to where the lines are drawn.

* Be aware! If you change the leverage, the distance from the closest lines to the dotted line showing the current price increase.


SETTINGS
1. Leverage: set the leverage for what you are planning to trade on (1 = no leverage, 2 = 2 x leverage, 5 = 5 x leverage...).
2. Stepsize is used to set the distance between the lines and price.


EXAMPLES WITH DIFFERENT SETTINGS
1) Leverage = 1 (no leverage, default setting) and step size 0.5 (%). Lines plotted at (0.5%, 1%, 1.5%, and –0.5%, –1%, –1,5%) from the current price.
2) Leverage = 3 and stepsize 0.5(%). Lines plotted at (1.5%, 3.0%, 4.5%, and –1.5%, –3.0%, –4.5%) from the current price.
3) Leverage = 3 and stepsize 1(%). Lines plotted at (3%, 6%, 9%, and –3%, –6%, –9%) from the current price.

The distance to the nearest line from the current price is always calculated by the formula: Leverage * step size (%) = % to the nearest line from the current price.


Website: tatatacrypto.com
Free to join telegram: t.me/+GCbdy25DiCsxODM0
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?