RozaniGhani-RG

Harmonic Trading Ratios Educational (Source Code)

This table indicator was intended as educational purpose only for Harmonic Trading Ratios.
The ratios are used for Harmonic AB=CD and XAB=CD.
Ratio calculation are shown for Retracement and Projection based Primary, Primary Derived, Secondary Derived and Secondary Derived Extreme.
Primary Retracement : 0.618
Primary Projection : 1.618
Please take note that Secondary Derived Extreme is only available for Projection.

Indikator berjadual bertujuan sebagai pendidikan sahaja untuk Harmonic Trading Ratios.
Ratio digunakan untuk Harmonic AB=CD and XAB=CD.
Pengiraan ratio untuk Retracement and Projection adalah berdasarkan Primary, Primary Derived, Secondary Derived dan Secondary Derived Extreme.
Primary Retracement : 0.618
Primary Projection : 1.618
Sila ambil perhatian bahawa Secondary Derived Extreme adalah untuk Projection sahaja.


The values shown in table was based on Harmonic Trading: Volume One, Page 18 written by Scott M Carney.
Nilai yang ditunjukkan dalam jadual adalah berdasarkan buku Harmonic Trading: Volume One, Page 18 ditulis oleh Scott M Carney.

Indicator features :
1. List Harmonic Trading Ratios including calculation.
2. Show and draw individual Harmonic Trading Ratio.
3. For desktop display only, not for mobile.

Kemampuan indikator :
1. Senarai Harmonic Trading Ratios termasuk pengiraan.
2. Memapar dan melukis Harmonic Trading Ratio secara berasingan.
3. Untuk paparan desktop sahaja, bukan untuk mobile.FAQ
1. Credits / Kredit
Scott M Carney,
Scott M Carney, Harmonic Trading: Volume One
2. Code Usage / Penggunaan Kod
Free to use for personal usage but credits are most welcomed especially for credits to Scott M Carney.
Bebas untuk kegunaan peribadi tetapi kredit adalah amat dialu-alukan terutamanya kredit kepada Scott M Carney.

Display for Bullish / Bearish Retracement
Paparan untuk Bullish / Bearish Retracement

Display for Primary Retracement and Primary Projection
Paparan untuk Primary Retracement and Primary Projection

Display for Secondary Derived Extreme Retracement and Secondary Derived Extreme Projection
Paparan untuk Secondary Derived Extreme Retracement and Secondary Derived Extreme Projection
Phát hành các Ghi chú: 1. Update to Pine Script V5.
2. Change ternary conditional operator to switch.
3. Necessary rename input.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?