QuantNomad

DRM Strategy

One of the ways I go when I develop strategies is by reducing the number of parameters and removing fixed parameters and levels.
In this strategy, I'm trying to create an RSI indicator with a dynamic length.
Length is computed based on the correlation between Price and its momentum.
You can set min and max values for the RSI , and if the correlation is close to 1, we'll be at a min RSI value. When it's -1, we'll be at the max level.
I got this idea from Sofien Kaabar's book.

The strategy is super simple, and there might be much room for improvement.
Performance on the deep backtesting is not excellent, so I think the strategy needs some filters for regimes, etc.

Thanks to @MUQWISHI for helping me code it.

Disclaimer
Please remember that past performance may not indicate future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.

Courses:
Pine Programming v5: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Hire Me: https://qntly.com/hirepine
Telegram: https://qntly.com/tel
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?