Yatagarasu_

MTF EMA Ribbon & Bands + BB

Yatagarasu_ Pro Cập nhật   
Multi Timeframe Exponential Moving Average Ribbon & Bands + Boillinger Bands

I used the script "EMA Ribbon - low clutter, configurable " by adam24x, I made some color change and I added a few indicators (Boillinger Bands, EMA on multi timeframe and EMA bands from "34 EMA Bands " by VishvaP).

The script can display various EMA from the chart's timeframe but also EMA from other timeframes.
Bollinger Bands and EMA bands can also be added to the chart.
Phát hành các Ghi chú: Added "Source" for BB and MTF
Phát hành các Ghi chú: Added "Hull Moving Average" indicator
Phát hành các Ghi chú: Added the possibility to change the moving average type
Phát hành các Ghi chú: Added Gradient Fill
Cleaned up the settings menu, changing EMA to MA now that the Moving Average type can be changed
Phát hành các Ghi chú: Made some changes
Added Rolling VWAP and Standard Deviation Bands (pmk07)
Added HalfTrend line (everget)
Added Gaussian Channel (DonovanWall) with the possibility to change the time frame
Phát hành các Ghi chú: Made small changes
Phát hành các Ghi chú: Added LSMA type
Colors can be edited again in the Style tab
Phát hành các Ghi chú: Gradient fill only apply to displayed moving averages
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?