Bioubiou

MA200W buy sell BTC Colored

A script to help you plan your entrances and exits with beautiful colors for BTC. It just helps to better highlight the gap between the start of the week and the end.
It only work on Weekly.
Info :
  • Blue ... you can wait, enjoy your life
  • Green is when you buy
  • Yellow when you enter bull market
  • Orange is when you begin to take care of next week
  • Red when you begin to sell low part
  • White, if while a week you see white you can sell bigs bags, if it end with White you can close majors positions
Warning White may not appear, if second week after first Red week is not White you can sell large position

Good luck and take a breath
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?