BabyWhale83

RSI Divergence - Baby Whale

Hey guys!

BabyWhale here!
I will open source my scripts, so everyone can use them and update.

In this RSI Divergence script I added Hidden Divergence (beta) as well.

This script will show you:

Bullish Divergence (green triangle)
Hidden Bullish Divergence (green circle)
Bearish Divergence (red triangle)
Hidden Bearish Divergence (red circle)

You can set the RSI values.
I recommend 60 / 40 or 70 / 30.

Last but not least, you can set alarms when a Divergence or Hidden Divergence is found.

Feedback is always welcome!

Credits to @Libertus, I used his script as inspiration.

Good luck with trading!

BabyWhale
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?