MarcoValente

UPdate Intraday TS ,BB + Buy/Sell +Squeeze Mom.+ adx-dmi

Update version with legend on data window and new colors on the squeeze mom idicator
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//Created By Marco 25 03 2016
// Intraday 5 min
study(title="Intraday TS ,BB + Buy/Sell +Squeeze Mom.+ adx-dmi", shorttitle="Intraday (5 min+) Strategy", overlay=true)
bblenght = input(46, minval=1, title="Bollinger Bars Lenght")
bbstdev = input(0.35, minval=0.1,step=0.05, title="Bollinger Bars Standard Deviation")
tp =input(0.0,defval=0.0,step=0.1,title ="percentuale take profitto")

//Calculate BB 55 0.2
source = close
basis = sma(source, bblenght)
dev = bbstdev * stdev(source, bblenght)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
midBB=(upperBB+lowerBB)/2
//is over the top?
isOverBBTop = low > upperBB ? true : false
isUnderBBBottom = high < lowerBB ? true : false
newisOverBBTop = isOverBBTop != isOverBBTop[1]
newisUnderBBBottom = isUnderBBBottom != isUnderBBBottom[1]
//receive high and low range
high_range = valuewhen(newisOverBBTop,high,0)
low_range = valuewhen(newisUnderBBBottom,low,0)

bblow = valuewhen(newisOverBBTop,(lowerBB/0.00005) * 0.00005,0)
bbhigh = valuewhen(newisUnderBBBottom,(((upperBB*1000)/5)+5) * 5/1000,0)

//take it only if over the BB limit
buy_limit_entry = isOverBBTop ? high_range==high_range[1] ? high_range+0.001: na : na
sell_limit_entry = isUnderBBBottom ? low_range==low_range[1] ? low_range-0.001: na : na

take_profit_buy= isOverBBTop ? high_range==high_range[1] ? (buy_limit_entry + buy_limit_entry-bblow)+(buy_limit_entry + buy_limit_entry-bblow)*tp/500 : na : na 
take_profit_sell= isUnderBBBottom ? low_range==low_range[1] ?(sell_limit_entry -(bbhigh-sell_limit_entry))-(sell_limit_entry-(bbhigh-sell_limit_entry))*tp/500 : na : na

take_profit2_buy= isOverBBTop ? high_range==high_range[1] ? buy_limit_entry + 2*(buy_limit_entry-bblow)+(buy_limit_entry + 2*(buy_limit_entry-bblow))*tp/500 : na : na 
take_profit2_sell= isUnderBBBottom ? low_range==low_range[1] ? sell_limit_entry - 2*(bbhigh-sell_limit_entry)-(sell_limit_entry - 2*(bbhigh-sell_limit_entry))*tp/500 : na : na

stop_loss_buy = isOverBBTop ? high_range==high_range[1] ? bblow : na : na 
stop_loss_sell = isUnderBBBottom ? low_range==low_range[1] ? bbhigh : na : na

highlightHigh = isOverBBTop ? lime : aqua
highlightLow = isUnderBBBottom ? lime : aqua

colorLineUp = buy_limit_entry ? blue : blue
colorLineDown = sell_limit_entry ? red : red


colorBuyTP = close>=take_profit_buy ? lime : fuchsia
colorSellTP = close<=take_profit_sell ? lime : fuchsia
colorBuyTP2 = close>=take_profit2_buy ? lime : fuchsia
colorSellTP2 = close<=take_profit2_sell ? lime : fuchsia

barcolor((high >= lowerBB and low <= upperBB) ? aqua : na)
barcolor((high < sell_limit_entry and low > take_profit_sell) ? orange : na)
barcolor((low > buy_limit_entry and high < take_profit_buy) ? orange : na)
barcolor(high >= take_profit_buy and not(na(buy_limit_entry)==1) ? fuchsia : low <= take_profit_sell and not(na(sell_limit_entry)==1) ? fuchsia : na)
//plot Statements
bbup=plot(upperBB, title="BB Upper Band", style=linebr, linewidth=2, color=highlightHigh)
bbdo=plot(lowerBB, title="BB Bottom Band", style=linebr, linewidth=2, color=highlightLow)
plot( buy_limit_entry, title="Buy Entry", style=linebr, linewidth=2, color=colorLineUp, transp=80)
plot( sell_limit_entry, title="Short Entry", style=linebr, linewidth=2, color=colorLineDown, transp=80)
plot( stop_loss_buy, title="Buy Stop", style=circles, linewidth=2, color=maroon, transp=0)
plot( stop_loss_sell, title="Short Stop", style=circles, linewidth=2, color=maroon, transp=20)
plot( take_profit_buy, title="Buy TP 1:1", style=circles, linewidth=2, color=colorBuyTP, transp=20)
plot( take_profit_sell, title="Short TP 1:1", style=circles, linewidth=2, color=colorSellTP, transp=20)
plot( take_profit2_buy, title="Buy TP2 1:2", style=circles, linewidth=2, color=colorBuyTP2, transp=20)
plot( take_profit2_sell, title="Short TP2 1:2", style=circles, linewidth=2, color=colorSellTP2, transp=20)
fill(bbup, bbdo, color=aqua, transp=87)

////study("plotarrow example", overlay=true)
compra= isOverBBTop ? high_range==high_range[1] ? high_range+0.001: 1: 0
vendi = isUnderBBBottom ? low_range==low_range[1] ? low_range-0.001: 1 : 0
codiff = compra ==1 ? compra: 0
codiff2 = vendi ==1 ? vendi :0
plotarrow(codiff,colorup=green,title="Arrow Long entry",transp=40)
plotarrow(codiff2*-1,colordown=orange,title="Arrow Short entry",transp=40)
//Squeeze Mom

length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")

useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)

basis1 = sma(source, length)
dev1 = mult * stdev(source, length)
upperBB1 = basis1 + dev1
lowerBB1 = basis1 - dev1


// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = (lowerBB1 > lowerKC) and (upperBB1 < upperKC)
sqzOff = (lowerBB1 < lowerKC) and (upperBB1 > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), 
      lengthKC,0)

bcolor = iff( val > 0, 
      iff( val > nz(val[1]), lime, green),
      iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : aqua
plot(midBB,title="trend colors", color=bcolor, style=linebr, linewidth=3)
plot(midBB, title="True range colors",color=scolor, style=cross, linewidth=2)

//study(title="Directional Movement Index", shorttitle="DMI")
len = input(14, minval=1, title="DI Length")
lensig = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / trur)
sum = plus + minus 
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)

//study(title="plotshape example 1", overlay=true)
dataup= plus >= minus and adx>=29
datadw=minus>=plus and adx>=29
datast=adx<=20
plotshape(dataup,style=shape.triangleup,title="DMI + ",location=location.abovebar,color=green)
plotshape(datadw,style=shape.triangledown,title="DMI -",location=location.belowbar,color=maroon)
plotshape(datast,style=shape.diamond,title="ADX Flat",color=red)

Bình luận

Would like more info on how to use this strategy.
Help please
David
+30 Phản hồi
How to use this strategy????
+15 Phản hồi
Yes
+4 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất