mks17

Seasonality of Returns

mks17 Cập nhật   
Hi!

I want to share a simple script I built to analize the seasonality of Bitcoin and other assets.
So far it just displays the average return of each month, but I might add some more things later on.

The best timeframe to use it is the monthly timeframe it works on all timeframes but you need the full history for the average, and on weekly you will see issues cause weeks dont match months

On the dataview you can see the variance of each month, feel free to edit it at your own like

Mikel
Phát hành các Ghi chú:
graphical updates

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?