PtGambler

Opening Range, Initial Balance, Opening Price

PtGambler Cập nhật   
This script draws Opening Range, Initial Balance and Opening Price with options to show mid levels.

By default, lines changes color depending on whether closing price is above or below the lines. Red if price is below, green if price is above.

Colors and line styles are all configurable.

Options to change label positions.

Some definitions:
Opening Range - The opening range is high and low for a given period after the market opens. This period is generally the first 30 or 60 minutes of trading
Initial Balance - WRT to TPO profile chart, the Initial Balance is the price range resulting from the market’s trade during the first two 30 minute periods of the regular trading hours session.

Why is this useful?
The first hour of the trading day is the most active and dynamic period. The price range defined by this period of trading creates some key support / resistance levels for the rest of the day. Example below:
Phát hành các Ghi chú:
Updated time zone bug to that it will work properly on futures
Phát hành các Ghi chú:
Added time zone options for sessions time. This allows users to adjust to their local time zone,

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?