exlux99

Volatility Stop with Vwap Strategy

First the credits goes to @TradingView for their release of the volatility stop mtf indicator.

I have took it, and inside I have added a weekly vwap for a better trend direction and at the same time I have added a dynamic risk managment which is calculated from the distance between the volatility line to the close of the candle.

The rules for entry are simple:
For long:We enter when our close of the candle is above the volatility stop line and at the same time the close of the candle is above weekly vwap
For short we enter when our close of the candle is below the volatility stop line and at the same time the close of the candle is below weekly vwap.


We exit when we either have a reverse signal than the one we enterred, or based on the TP/SL which is calculated with the distance from vwap to the close of the candle.


If you have any questions please let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?