qrsq

VWAP BANDS [qrsq]

qrsq Cập nhật   
Description
This indicator is used to find support and resistance utilizing both buying and selling volume . It can be used on lower and higher time frames to understand where price is likely to reject or bounce.

How it works
Instead of calculating the VWAP using the total volume , this script estimates the buying/selling volume and respectively calculates their individual VWAP's. The standard deviations of these are then calculated to create the set of two bands. The top bands being the VWAP from buying volume and bottom bands are from selling volume , with the option to use a double band on either pair.

How to use it
I like to use the bands for LTF scalping as well as HTF swings, I also like to use it alongside my SMA VWAP BANDS.

For scalping:
  • I tend to use either the 5m or 15m TF
  • I then set the indicator's TF to 1m
  • I will take a scalp based on the bands confluence with other PA methods, if price is being either supported or rejected.

For swings:
  • I tend to use a variety of TFs, including: 30m, 1H, 4H, D
  • I then set the indicator's TF to "Chart"
  • I will take a swing based on the bands confluence with other PA methods, if price is being either supported or rejected.

I also tend to use them on perpetual contracts as the volume seems to be more consistent and hence results in more accurate support and resistance .
Phát hành các Ghi chú: Added option to change the colour theme.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?