We recommend some preconditions for Intraday Trading Strategy with CPR (Central Pivot Range)

Rules For BUY Setup with CPR
1) Today's Pivot Level Should be higher than Previous Day's Pivot Level
2) The previous day's close should be near day's high.

Rules For SELL Setup with CPR
1) Today's Pivot Level Should be lower than Previous Day's Pivot Level
2) The previous day's close should be near day low.


CPR or central pivot range is the best tool available for the trader to see the price base indicator. You can use this tool i.e CPR (central pivot range) to check the price indicator in the stock market. You know the price of shares sometimes goes up or sometimes goes down in the stock market. So it will be best to stay updated and know it before the time the share market/stock market fall or rises.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?